Podmínky poskytování č. 01-04-21

Úvodní ustanovení

Chápeme, že čtení obchodních podmínek není zábava. Zkuste si ale, prosím, najít chvilku a opravdu si je přečíst už teď, na začátku naší spolupráce. Mají totiž za úkol nastavit pravidla hry, abyste přesně věděli, co můžete požadovat Vy od nás, a co naopak očekáváme my od Vás v souvislosti se smlouvou, kterou jsme mezi sebou uzavřeli prostřednictvím našeho internetového rozhraní na webové stránce www.infina.cz nebo www.infina.cz (dále také jen „naše webové stránky“) nebo případně v papírové podobě.
KDO JSME?
Než budeme pokračovat, tak několik informací o tom, kdo jsme a kde nás můžete najít. Jmenujeme se Infina company s.r.o. a jsme obchodní společnost od roku 2018. Pokud byste si chtěli v obchodním rejstříku ověřit, že opravdu existujeme, tak nás najdete zapsané u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 105037. Identifikační číslo nám bylo přiděleno 06904424 a sídlo máme v Brně na Pražákově 1008/69, Štýřice s PSČ 639 00. Ale abychom to v těchto obchodních podmínkách nekomplikovali, my jsme prostě „Infina company s.r.o.“, Vy jste „Zákazník“ a toto jsou „Podmínky“.
JSTE OPRÁVNĚNI S NÁMI UZAVŘÍT SMLOUVU?
Pokud s námi uzavíráte smlouvu jménem Zákazníka, který je právnickou osobou, prohlašujete, že máte plné oprávnění k tomu takovou smlouvu platně uzavřít.
SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI
Používáním našeho softwaru Infina company s.r.o., potvrzujete, že jste se pečlivě seznámili s těmito Podmínkami, celé jste si je přečetli a souhlasíte se vším, na čem jsme se v nich dohodli.

Pojmy

CO MYSLÍME NĚKTERÝMI POJMY?
Protože chceme předejít případným nedorozuměním a rádi bychom používali stejný jazyk, vyjasněme si, co myslíme některými pojmy, které budeme dále v Podmínkách používat:
CRM je softwarová aplikace Infina company s.r.o. pro řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management).
INFINA je obchodní společnost Infina company s.r.o., IČO: 06904424, sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 105037, kdy jsme jednou ze stran Smlouvy tak jak je definována níže. Jsme zároveň také správcem osobních údajů jak Vašich jako Zákazníka, tak i jednotlivých Uživatelů. A dále jsme také zpracovatelem osobních údajů (případných) klientů Zákazníka.
Zákazník jste Vy, tedy osoba, které jsme umožnili užívat CRM, ke kterému jako Infina company s.r.o. vykonáváme autorská práva.
Smlouva. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi jako Zákazníkem a námi jako Infina company s.r.o.. Tato smlouva mezi námi může vzniknout dvěma různými způsoby. Buďto tím, že vyplníte a odešlete registrační formulář na našich webových stránkách, nebo tak, že ji uzavřeme klasicky písemně v papírové podobě. Na základě takové Smlouvy Vám pak umožňujeme užívání CRM.
Podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti při poskytování CRM na základě uzavřené Smlouvy. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
Instance je označení pro účet Zákazníka v CRM. Instance je založena vyplněním a odesláním registračního formuláře na našich webových stránkách.
Uživatelský účet je účet s vlastními přístupovými údaji vytvořený Zákazníkem za účelem užívání CRM.
Administrátorský účet je účet vytvořený Zákazníkem za účelem spravování Instance a jednotlivých Uživatelských účtů.
Uživatel je fyzická osoba, vystupující na straně Zákazníka, která se přihlašuje do CRM prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Uživatel je subjektem osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
Konektor API je programovým rozhraním CRM, které umožňuje pracovat uvnitř CRM s daty z aplikací třetích stran.
Zkušební doba je období, během kterého můžete jako Zákazník užívat zdarma CRM, abyste se v plném rozsahu seznámili s jeho funkcemi a přesvědčili se, že Vám bude vyhovovat. Zkušební doba trvá maximálně 30 dnů a začíná běžet okamžikem, kdy je založena Zákazníkova Instance v CRM.
Poplatek je měsíční úplata za užívání CRM.
Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc.
OZ. Zkratkou OZ je myšlen občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění.
CO PLATÍ, KDYŽ JE NĚCO JINÉHO VE SMLOUVĚ A NĚCO JINÉHO V PODMÍNKÁCH?
Pokud si ve Smlouvě nebo v některém z jejich dodatků písemně a výslovně domluvíme něco jiného, než co stanovují tyto Podmínky, platí to, na čem jsme se dohodli ve Smlouvě nebo dodatku. V ostatních případech platí tyto Podmínky.

Zkušební doba a placené užívání

Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli, a tak Vám nabízíme možnost si na 30 dnů vyzkoušet naše CRM zcela zdarma. Garantujeme Vám, že těchto prvních 30 dní není z naší strany spojeno s žádnými poplatky a ani ukončení používání CRM není spojeno s žádným poplatkem.
JAK DLOUHÁ JE ZKUŠEBNÍ DOBA?
Zkušební doba trvá maximálně 30 dnů od založení Vaší Instance v rámci CRM.
K ČEMU JE ZKUŠEBNÍ DOBA URČENA?
Zkušební doba slouží k tomu, abyste se mohli detailně seznámit se všemi funkcemi, které naše CRM nabízí a přesvědčit se, že plně odpovídá Vašim potřebám a že se hodí k tomu, k čemu jej chcete používat. Jako zákazník totiž přebíráte odpovědnost za to, že jste si CRM odzkoušeli, že Vám bude vyhovovat a že je vhodné pro dosažení Vámi zamýšlených výsledků.
CO SE STANE S DATY, KTERÉ BĚHEM ZKUŠEBNÍ DOBY VLOŽÍTE DO CRM?
Pokud se rozhodnete převést svou Instanci do režimu placeného užívání, pak data, která jste do CRM vložili, zůstanou zachována. V případě, že se po uplynutí Zkušební doby rozhodnete s námi nepokračovat, budou veškerá Vaše data po uplynutí 120 dnů od skončení Zkušební doby z CRM nenávratně smazána.
V JAKÉM ROZSAHU MŮŽETE UŽÍVAT CRM BĚHEM ZKUŠEBNÍ DOBY?
Rozsah užívání CRM se řídí třemi základními prvky – časem, územím a množstvím. Ve zkušební době CRM můžete užívat následovně:
 1. časový rozsah: 30 dní od založení Vaší Instance;
 2. územní rozsah: neomezený;
 3. množstevní rozsah: podle množství vytvořených Uživatelských účtů.
Veškeré povinnosti a omezení, které tyto Podmínky stanovují na užívání CRM, se vztahují také na jeho užívání ve Zkušební době, s výjimkou těch povinností a omezení, která se svou povahou vztahují pouze k placenému užívání CRM.
KDY ZKUŠEBNÍ DOBA SKONČÍ?
Zkušební doba skončí, pokud nastane alespoň jedna z následujících dvou situací:
 1. uplyne doba podle bodu 3.2. Podmínek, nebo;
 2. převedete Vaši Instanci do režimu placeného užívání CRM.

Placené užívání CRM

KDY A JAK MŮŽETE PŘEVÉST SVOU INSTANCI DO REŽIMU PLACENÉHO UŽÍVÁNÍ?
Placený režim můžete aktivovat u své Instance kdykoliv během Zkušební doby, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní CRM. Takovouto aktivací zároveň projevujete výslovný souhlas s tím, že za další užívání CRM budete platit Poplatek. Pokud svou Instanci nepřevedete do režimu placeného užívání během Zkušební doby, můžete to udělat ještě ve lhůtě 15 dnů od jejího skončení.
V JAKÉM ROZSAHU MŮŽETE UŽÍVAT CRM V REŽIMU PLACENÉHO UŽÍVÁNÍ?
Právo užívat CRM v režimu placeného užívání Vám vzniká na základě toho, že jsme spolu uzavřeli Smlouvu, Vy jste si v rámci uživatelského rozhraní aktivovali režim placeného užívání a současně jste zaplatili Poplatek. Při splnění všech těchto podmínek Vám vzniká právo užívat CRM v tomto rozsahu:
 1. časový rozsah: sjednané období proti pravidelně se opakujícím platbám Poplatku;
 2. územní rozsah: neomezený;
 3. množstevní rozsah: podle množství vytvořených Uživatelských účtů.

Poplatek

KOLIK ZAPLATÍTE?
Výše Poplatku za užívání CRM je určena jedním z následujících dvou způsobů:
 1. Ceníkem uveřejněným na našich webových stránkách, pokud jste s námi uzavřeli smlouvu prostřednictvím vyplnění a odeslání registračního formuláře na našich stránkách nebo;
 2. Smlouvou, za předpokladu, že mezi námi došlo k uzavření písemné smlouvy v papírové podobě.
Výše Poplatku je vypočtena jako cena za jeden Uživatelský účet pro dané Zúčtovací období, vynásobena počtem Uživatelských účtů.
Ceny jsou uvedeny vždy bez DPH.
V rámci těchto Podmínek také výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poplatek není vázaný na to, že budete v příslušném období CRM fakticky využívat. Poplatek hradíte za to, že je Vám užívání CRM umožněno.
JAK BUDE PROBÍHAT FAKTURACE?
V rámci fakturace nabízíme dvě možnosti. Chápeme, že ono klasické otravné fakturační kolečko zbytečně zatěžuje jak Vás tak i nás. Jako řešení nabízíme automatizovanou měsíční platbu kartou. Pokud by pro Vás z nějakého důvodu bylo důležité udržet klasický postup, tak je možné i to.
AUTOMATIZOVANÁ PLATBA KARTOU
První varianta „automatizovaná platba kartou“ funguje tak, že v rozhraní CRM, v sekci nastavení, v položce týkající se vyúčtování a fakturace, navedete svou platební kartu do CRM. Každý měsíc se z ní stáhne to správné množství peněz a Vám bude chodit už jen hotová faktura. Samozřejmě si to můžete kdykoliv zkontrolovat, ale jinak na platby už myslet nemusíte.
PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM
Druhou variantou je klasická fakturace, kdy Vám pošleme fakturu na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve své administraci CRM. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího vystavení. Vystavená faktura má veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadovaných účinnými právními předpisy (zejména zákonem o DPH). Vzhledem k tomu, že tento způsob s sebou přináší vyšší administrativní zátěž, je zpoplatněn dle Ceníku (Přeci jen, párování plateb není žádná legrace a my bychom ten čas raději věnovali Vám, našim klientům).
ELEKTRONICKÉ ZASÍLÁNÍ FAKTUR
Jako Zákazník tímto souhlasíte, že Vám budou faktury zasílány pouze elektronicky na email(y), který máte uvedený ve své administraci CRM, což považujete za dostačující.
CO SE STANE, KDYŽ SE DOSTANETE DO PRODLENÍ SE ZAPLACENÍM FAKTURY?
To, co se stane, když nám zaplatíte fakturu později závisí na tom, o kolik později to bude. Zásadní milníky jsou tyto:
 1. 5 dní. V případě, že prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury přesáhne 5 dní, bude Vám zablokován přístup do CRM. Jakmile dlužnou částku zaplatíte, přístup Vám bude obnoven.
 2. 60 dní. Přesáhne-li Vaše prodlení se zaplacením faktury 60 dní, bude Vaše Instance zrušena. Pokud byste ji chtěli obnovit, museli bychom se na tom dohodnout písemně.
 3. 120 dní. Při přesažení 120 dní prodlení se zaplacením faktury dojde k tomu, že Vaše Instance v CRM bude nenávratně smazána, včetně veškerých dat, která jsou její součástí.

Férové užívání CRM

ZNEUŽÍVÁNÍ ZKUŠEBNÍ DOBY
Bezplatná Zkušební doba je naším vstřícným krokem vůči zákazníkům a nemá sloužit k tomu, aby se někdo jejím zneužíváním vyhýbal placení Poplatku. Předpokládáme, že to nebude Váš případ, ale pokud by snad někdo opakovaně zneužíval Zkušební dobu CRM v rozporu s dobrými mravy, můžeme mu zablokovat možnost vytváření dalších Instancí a zároveň můžeme požadovat náhradu újmy, která nám takovým jednáním vznikla.
PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM
Upozorňujeme, že uzavřením Smlouvy Vám nevznikají žádná práva k ochranným známkám Infina company s.r.o., ani jiných třetích osob.
PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE UCHOVÁVEJTE V TAJNOSTI
CRM jste oprávněni užívat pouze osobně, respektive prostřednictvím pověřených osob. Prosím, uchovávejte své přístupové údaje k Uživatelským účtům v tajnosti, aby nedošlo k jejich zneužití ze strany třetích osob. Pokud byste tuto svou povinnost porušili, odpovídáte nám, i dalším osobám, za veškerou újmu, která by takovým zneužitím byla způsobena.
LIMITY POUŽITÍ
Chceme, aby naše služby fungovaly bezchybně pro všechny zákazníky, proto musíme jako jedno z opatření nastavit limity použití, které slouží k tomu, aby byly naše služby použitelné pro všechny.
LIMIT POČTU EVIDOVANÝCH ZÁZNAMŮ
Limit počtu evidovaných záznamů je stanoven na záznamů. Do limitu započítáváme součet:
 1. Všech záznamů evidovaných v Adresáři
  • klienti,
  • kontaktní osoby,
  • leady;
 2. všech záznamů evidovaných v Obchodu
  • obchodní případy,
  • produkty;
 3. všech záznamů evidovaných v Aktivitách
  • úkoly,
  • schůzky,
  • události,
  • e-maily,
  • telefonáty,
  • dopisy.
Dojde-li k užívání CRM s počtem evidovaných záznamů nad 200.000 záznamů, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na řešení, které pro Vás bude vzhledem k Vašim aktuálním a budoucím potřebám nejvýhodnější. V případě potřeby pak vhodně navýšíme systémové prostředky vyčleněním dedikovaného databázového serveru. To však již budeme muset zohlednit podle Ceníku.
DENNÍ LIMIT PŘI VYUŽÍVÁNÍ KONEKTORU API
Denní limit přístupů při využívání Konektoru API je stanoven na 24.000 přístupů za den. Nadužívání tohoto limitu je pro nás spojeno se zvýšenými náklady na infrastrukturu, což vede k tomu, že toto navýšení budeme nuceni promítnout podle Ceníku.
Pokud budete API využívat nadměrným způsobem, čímž rozumíme objem stažených dat větší než 100 GB měsíčně nebo neúměrně zatěžovat systém tak, že by hrozilo omezení ostatních zákazníků, vyzveme Vás k nápravě. V případě, kdy z Vaší strany k nápravě nedojde do 5 pracovních dnů od naší výzvy, vyhrazujeme si právo Vaši Integraci vypnout.

Zálohy

Máloco je v dnešní době tak strašidelné jako představa, že přijdeme o pracně nasbíraná obchodní data, proto si zakládáme na kvalitním zálohování.
JAK PROBÍHÁ ZÁLOHOVÁNÍ DAT?
Jako Infina provádíme každodenní zálohy dat, která uložíte do CRM. Záloha probíhá zpravidla k 02:00 hod.
Jednotlivé zálohy uchováváme minimálně po dobu 90 dnů od jejich vytvoření. Pokud je to technicky možné, tak i déle.
Prosím, vezměte na vědomí, že z technických důvodů jsou takto po dobu 90 dnů zálohována i dat u Instancí, které byly zablokovány, zrušeny nebo čekají na nenávratné smazání. S tímto jako Zákazník vyslovujete svůj souhlas.
JAK SE DOSTANETE KE SVÝM ZÁLOHÁM?
Žádost o poskytnutí zálohy Vašich dat zašlete e-mailem na adresu: podpora@infina.cz. My Vám následně pošleme na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve své žádosti (případně na adresu, ze které byla žádost odeslána) informace o postupu stažení zálohy dat.
V JAKÉM FORMÁTU ZÁLOHU OBDRŽÍTE?
Na základě výše uvedené žádosti Vám předáme zálohu dat jako:
POSKYTNUTÍ ZÁLOHY DAT ZÁKAZNÍKOVI
Vaše citlivá data chceme chránit co nejlépe, což vede k tomu, že jsme nuceni požadovat, aby Vaše žádost o poskytnutí záloh byla opatřena Vaším úředně ověřeným podpisem. Pokud jste jako Zákazník právnická osoba, musí být Vaše žádost o poskytnutí zálohy učiněna prokazatelně Vaším statutárním zástupcem a také jeho podpis musí být úředně ověřen.
BUDETE ZA POSKYTNUTÍ ZÁLOHY NĚCO PLATIT?
Jako Zákazník máte právo na bezplatné poskytnutí zálohy dat jednou za každých 6 kalendářních měsíců. Poskytnutí každé další zálohy dat bude zpoplatněno podle Ceníku účinného v době, kdy o poskytnutí zálohy dat požádáte.

Dostupnost služby

JAKOU DOSTUPNOST SLUŽBY VÁM GARANTUJEME?
Garantujeme Vám dostupnost CRM v rozsahu 99,5 % v kalendářním měsíci.
NA CO MÁTE NÁROK, POKUD NENÍ DOSTUPNOST TAKOVÁ, JAKOU GARANTUJEME?
Pokud dostupnost není ve výši, kterou Vám garantujeme v bodě 7.1. Podmínek, vzniká Vám následující nárok vůči nám:
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Z důvodu zlepšování služeb provádíme pravidelnou údržbu CRM, což znamená, že může být přístup k CRM dočasně na krátkou dobu omezen nebo dokonce vyloučen. Pravidelnou údržbu provádíme zásadně mimo běžnou pracovní dobu (08:00 – 17:00 hod. CET), aby Vás omezovala co nejméně. Doba pravidelné údržby se nezahrnuje do limitu pro dostupnost CRM podle bodů 7.1. a 7.2. Podmínek, což výslovně berete na vědomí. O tom, kdy bude probíhat pravidelná údržba Vás budeme informovat prostřednictvím oznámení, které se Vám zobrazí v uživatelském rozhraní CRM.
KDY NEODPOVÍDÁME ZA NEDOSTUPNOST?
Za nedostupnost CRM neodpovídáme ani za situace, která je způsobená okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za takové se považují okolnosti neovlivnitelné naší vůlí, které nám brání ve splnění naší povinnosti. To se nevztahuje na situace, kdy jsme mohli takové překážky odvrátit nebo překonat anebo pokud bychom již v době vzniku našeho závazku o takové překážce věděli.
Jako příklad toho, jaké překážky lze považovat za okolnosti vylučující naši odpovědnost, můžeme uvést zejména následující:
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Do CRM mohou být začleněny doplňkové služby poskytnuté třetími osobami (např. geolokace evidovaných adres, mapové podklady, doplňování měnových kurzů a dat z obchodních rejstříků). S ohledem na to, že tyto služby neposkytujeme, tak neručíme za správnost, pravdivost, úplnost ani aktuálnost informací, které při užívání těchto doplňkových služeb obdržíte a stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za škodu, kterou Vám může způsobit výpadek provozu těchto doplňkových služeb. Nedostupnost některé z doplňkových služeb se rovněž nezapočítává do dostupnosti podle bodů 7.1. a 7.2. těchto Podmínek. Celý tento bod jako Zákazník berete výslovně na vědomí.
OBSAH INTERNETOVÝCH STRÁNEK
Rovněž neodpovídáme ani za závadnost obsahu internetových stránek nebo služeb, které jsou na nich prezentovány, u hyperlinků umístěných přímo v CRM nebo v jiné části Vašeho systému, protože se žádným způsobem nepodílíme na obsahu těchto internetových stránek. Toto ustanovení se však samozřejmě nevztahuje na případy, kdy hyperlinky odkazují na naše vlastní webové stránky.

Trvání a ukončení smluvního vztahu

KDY SMLOUVA ZANIKÁ?
Smlouva zaniká v následujících případech:
VÝPOVĚĎ Z NAŠÍ STRANY
Smlouvu z naší strany jsme oprávněni vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba je dvanáct měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Výpověď Vám v takovém případě budeme zasílat buďto poštou nebo datovou schránkou. Budeme-li zasílat výpověď poštou, tak ji zašleme na adresu sídla Vaší společnosti, pokud jste právnickou osobou, anebo fyzickou osobou podnikající nebo na adresu Vašeho bydliště, pokud jste fyzickou osobou. Pokud se nám takovýmto způsobem nepodaří Vám výpověď doručit, má se za to, že Vám byla doručena třetím dnem od jejího odevzdání poskytovali poštovních služeb, což výslovně berete na vědomí. Smlouva zaniká s účinky ke dni uplynutí výpovědní doby.
ODSTOUPENÍ Z NAŠÍ STRANY
Odstoupit od Smlouvy jsme oprávnění svým jednostranným prohlášením za situace, kdy závažným způsobem porušíte některou z povinností, která Vám vyplývá ze Smlouvy, a to zejména, pokud použijete CRM způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo s povinnostmi, které Vám vyplývají ze zákona a jiných obecně závazných právních předpisů.
Odstoupením Smlouva zaniká s účinky ke dni, kdy Vám prohlášení o odstoupení doručíme. Co se týče pravidel pro doručování odstoupení od smlouvy, platí pro ně obdobně ustanovení o doručování výpovědí obsažené v bodě 8.2. Podmínek.
ZRUŠENÍ Z VAŠÍ STRANY
Jako Zákazník jste oprávněni svoji Instanci v CRM zrušit kdykoliv, a to prostřednictvím rozhraní CRM. Zrušením Instance zaniká i Smlouva samotná, a to s účinky ke dni, kdy bylo zrušení z Vaší strany učiněno.
ZRUŠENÍ PRO PRODLENÍ SE ZAPLACENÍM POPLATKU
Pokud se ocitnete v prodlení se zaplacením Poplatku, které bude delší, než 60 dnů, zaniká tím Smlouva s účinky ke dni, kdy prodlení delší než 60 dnů nastalo. Vaše Instance v CRM bude v takovém případě zrušena, pokud se písemně nedohodneme jinak.
POSKYTNUTÍ ZÁLOHY PŘI UKONČENÍ SMLOUVY
Poslední vytvořená záloha dat je v případě ukončení Smlouvy poskytována bezplatně za předpokladu, že o ní písemně požádáte způsobem, který je upraven v bodě 6 těchto Podmínek.
Abychom Vám však výše uvedenou zálohu mohli poskytnout, musíte o ní požádat ve lhůtě 80 dní od ukončení smlouvy. Kdybyste požádali později, tak už to s nejvyšší pravděpodobností nebude možné, protože data v tu dobu budou již nenávratně smazána.

Změny Podmínek a výše Poplatku

Protože je třeba jít s dobou a pružně reagovat na vývoj událostí tak, abychom Vám mohli poskytovat co nejlepší a nejspolehlivější služby, neobejdeme se bez možnosti průběžně měnit znění těchto Podmínek. Nemusíte se však bát, o všech změnách budete informování s dostatečným předstihem a budete mít možnost na ně reagovat, pokud byste s nimi nesouhlasili. Žádná nepříjemná překvapení!
PROCES ZMĚNY PODMÍNEK
Proces změny těchto Podmínek je popsatelný v následujících několika krocích:
JEDNOSTRANNÁ ZMĚNA POPLATKU
Výši Poplatku a dalších položek uvedených v Ceníku jsme oprávněni měnit s jedinou výjimkou, a tou jsou smlouvy uzavřené na dobu určitou. Změnu výše poplatku Vám oznámíme obdobným způsobem, jaký jsme výše uvedli pro oznámení změny Podmínek. Jediným rozdílem je, že Vám takovou změnu oznámíme vždy nejméně 30 dní před její účinností.
Nová výše Poplatku je pro Vás závazná počátkem prvního Zúčtovacího období následujícího po uplynutí této doby.

Ochrana údajů a informací

ÚČELY UŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jako Zákazníka a další související údaje a informace (dále budeme používat také jen souhrnné označení „Údaje“) shromažďujeme a zpracováváme pro účely:
V souladu se Zásadami Vám mohou být na základě některého z příslušných právních titulů zasílána obchodní sdělení (newslettery) z naší strany, a to na e-mailové adresy, které jste uvedli při vytváření nebo změně Uživatelských účtů. Pokud je toto zasílání obchodních sdělení založeno na souhlasu, můžete vzít tento souhlas kdykoliv zpět, prostřednictvím odkazu, který je v každém obchodním sdělení obsažen. Pokud svůj souhlas tímto způsobem odvoláte, tak Vám již nebudou žádná další obchodní sdělení zasílána.
Jako Zákazník také tímto potvrzujete, že Vaše poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byli poučeni o tom, že je poskytujete dobrovolně. V případě potřeby opravy Údajů můžete jak Vy, tak i Váš Uživatel využít práva na opravu Údajů, kdy toto právo je blíže specifikováno v Zásadách.
Prohlašujeme také, že veškeré údaje, které jsme o Vás v souvislosti s uzavřením Smlouvy shromáždili, nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny.
OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Přijali jsme vhodná a přiměřená technická a organizační opatření podle GDPR k zajištění bezpečnosti zpracování Údajů, která provádíme jako zpracovatel pro jednotlivé správce osobních údajů, tedy zejména pro Vás. Naší základní povinností je zpracování Údajů podle Vašich pokynů, případně podle pokynů Uživatelů. Naopak neručíme za užívání CRM v rozporu se Zásadami, Podmínkami či Smlouvou, nebo za neoprávněné zpracování údajů z Vaší strany, respektive ze strany Uživatele.
Veškeré údaje a informace, které jsme od Vás získali v souvislosti s poskytováním CRM, jsou považovány za důvěrné a zavazujeme se je chránit před zneužitím a nepředávat je za obchodním nebo jiným účelem třetím osobám. Tím není dotčena naše zákonná povinnost vydat požadované informace státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy.
Údaje, které jsme o Vás získali v souvislosti s poskytováním CRM jsme oprávněni použít v souladu se Zásadami, přičemž jsme však povinni respektovat Vaše práva a oprávněné zájmy a můžeme tak učinit pouze takovým způsobem, v jehož důsledku Vám nevznikne újma a kterým současně nebude porušena naše povinnost chránit důvěrnost informací, které se Vás týkají.
VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S GDPR
V případě, že byste se Vy, Váš Uživatel, případně Váš Klient domnívali, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě svých práv garantovaných GDPR a v souladu se Zásadami:
Požádat nás o přístup, omezení zpracování či podání vysvětlení;
Požadovat po nás, abychom opravili nepřesné údaje, odstranili je či jinak napravili takto vzniklý stav dle Zásad.
Pokud požádáte Vy nebo Váš Uživatel o přístup ke zpracování svých osobních údajů, jsme Vám povinni příslušné informace předat, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od Vaší žádosti.
ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že je zpracování založeno na souhlasu, jste Vy a Váš Uživatel oprávněni svůj souhlas se zpracováním osobních údajů také odvolat, a to například podáním, které učiníte na naši kontaktní e-mailovou adresu podpora@infina.cz, která je uvedena i v Zásadách. V takovém případě však nemůžeme zaručit plnou funkčnost či využití CRM.
OZNÁMENÍ K ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jakožto správce osobních údajů jsme před vydáním všeobecných obchodních podmínek učinili oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodláme zpracovávat osobní údaje, a jsme zaregistrováni pod ev. Č. 00033472. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i ujednání o zpracování Vašich osobních údajů, nebo Vašich klientů, které jsou sjednány v těchto Podmínkách, Zpracovatelské smlouvě a v souladu s požadavky GDPR.
ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA
Současně se smlouvou a těmito Podmínkami uzavíráme také Smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které naleznete více podrobností o tom, jak zpracování Vašich osobních údajů probíhá.

Závěrečná ujednání

Vztahy ze Smlouvy se řídí českým právním řádem a v jeho rámci OZ. Dohodli jsme se také na tom, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí.
KTERÝ SOUD BUDE ROZHODOVAT?
Jako Zákazník také výslovně souhlasíte, že k řešení jakýchkoliv sporů a nároků souvisejících s používáním CRM je místně příslušný Okresní soud v Ostravě, respektive Krajský soud v Ostravě v případech, kdy je stanovena věcná příslušnost krajského soudu.
Tyto Podmínky nezakládají na naší straně kromě závazků uvedených v těchto Podmínkách žádné jiné závazky.
SALVÁTORSKÁ KLAUZULE
V případě, že jakékoliv ustavení těchto Podmínek je neplatné nebo nevykonatelné, neovlivní to platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených.
Změny těchto Podmínek jsou možné jen v písemné formě, přičemž za obě strany musí takovou změnu podepsat statutární zástupce.
Znění Smlouvy a těchto Podmínek představují jedinou a úplnou dohodu mezi námi vztahující se k CRM a plně nahrazují jakákoliv předchozí prohlášení, rokování, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se CRM.
PŘÍLOHY PODMÍNEK
Přílohou č. 1 těchto Podmínek je i Ceník, který je jinak v aktuálním znění dostupný i na našich webových stránkách.
ÚČINNOST PODMÍNEK
Tyto Podmínky nabývají účinnosti 4. ledna 2021.
PŘÍLOHA č.1 CENÍK
INFINA a Zákazník si mezi sebou ujednali ke dni uzavření smlouvy o užívání INFINA CRM níže uvedené ceny:
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Infina company s.r.o. je oprávněn jednostranně měnit výši Poplatku a dalších položek tohoto Ceníku. Takovéto změny Vám oznámíme minimálně 30 dní před jejich účinností. Pokud byste s novou výší cen nesouhlasili, máte právo od naší Smlouvy odstoupit. V takovém případě Vám ode dne účinnosti nového Ceníku začne běžet 3měsíční doba, po kterou pro Vás budou platit dosavadní ceny a kterou můžete využít k tomu, abyste si vyžádali zálohu dat a připravili se na ukončení užívání Infina company s.r.o. CRM. Uzavřením smlouvy o užívání Infina company s.r.o. CRM, jako Zákazník, výslovně prohlašujete, že jste si uvedený Ceník pečlivě prostudovali, zeptali jste se na vše, co Vám bylo nejasné a že Vám byly veškeré případné dotazy Infinou zodpovězeny. Zároveň prohlašujete, že Ceníku a jeho jednotlivým položkám rozumíte a s tímto souhlasíte.
Napište nám
Napište nám a my Vám produkt rádi představíme...
Jsme mladá a dynamická technologická společnost Infina company, s.r.o. Chcete se o nás dozvědět více?